Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: “LOGI SANTA 2023”, се организира и провежда от фирма „Ком Про“ ООД, с централен офис в град София, наричана по-долу „Организатор”.

2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: фирма “Ком Про” ООД.

3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”), които ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта.

4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта http://logisanta.bg

5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра, приема ги и се съгласява да ги спазва.

6. Продължителност на Играта – от 25.11.2023 г. до 25.12.2023 г. включително. Играта ще протече през месеците ноември и декември 2023 г.

7. Условия за участие: на сайта http://logisanta.bg всеки ден ще бъде публикувана награда, за която посетителите на сайта ще могат да се регистрират за спечелване след като изпълнят условието за регистрация, а именно да отговорят на въпрос, свързан с продуктите на Logitech. Всеки ден въпросът и наградата ще бъдат различни и всеки ден могат да се регистрират за награда желаещите да участват. Един желаещ може да се регистрира за 1 награда в рамките на 1 ден. Същият желаещ може да се регистрира отново на следващия ден за различна награда като отново изпълни условието за регистрация, а именно да отговори на въпроса за деня. Всеки ден на сайта ще бъде обявявана 1 (една) награда от общо 30 (тридесет) за спечелване в рамките на периода на играта. Списъкът с награди за спечелване е следният:

1. бр. клавиатура Logitech Wave Keys

1. бр. мишка Logitech M350S Rose

1. бр. мишка Logitech M350S graphite

1. бр. мишка Logitech M350S white

1. бр. клавиатура Logitech K380S pink

 1. бр. клавиатура Logitech K380S graphite

1. бр. клавиатура Logitech K380S white

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo white

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo graphite

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo pink

1. бр. уеб камера Logitech Brio 100

 

1. бр. уеб камера Logitech Brio 300 Graphite

1. бр. уеб камера Logitech Brio 500 Graphite

1. бр. мишка Logitech MX Anywhere 3S Graphite

1. бр. мишка Logitech MX Master 3S

1. бр. слушалки Logitech Pro X 2 Headset

1. бр. мишка Logitech Pro X 2 Superlight

1. бр. клавиатура Logitech  Pro X TKL

1. бр. мишка Logitech G502 X

1. бр. мишка Logitech G502 Lightspeed 

1. бр. мишка Logitech G502 X Plus

1. бр. мишка Logitech G305 White

1. бр. мишка Logitech G305 Black

1. бр. микрофон Logitech Yeti GX

1. бр. стримйнг лампа Logitech Litra Beam LX

1. бр. калвиатура Logitech G413 SE TKL

1. бр. слушалки Logitech G335

1. бр. слушалки Logitech G435 white

1. бр. слушалки Logitech G435 black

1. бр. слушалки Logitech G435 blue

Наградите се теглят всеки ден на случаен принцип, като печелившите ще бъдат обявени на сайта http://logisanta.bg в срок до 5 (пет) работни дни от изтеглянето им. В случай на удължаване на играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително. Всеки участник има право на 1 (една) регистрация в рамките на 1 (един) ден. Ако участник използва недобросъвестни методи за увеличаване броя на своите регистрации, организаторът има право да дисквалифицира участието му в тегленето на наградите. 

8. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

9. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на страницата http://logisanta.bg

10. Право на участие в Играта имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в играта по начин, даващ достатъчно основания да се счита, че е извършен лично от участника. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, както и на Администратора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Администраторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Администраторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

11. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора/Администратора.

 Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

1. бр. клавиатура Logitech Wave Keys

1. бр. мишка Logitech M350S Rose

1. бр. мишка Logitech M350S graphite

1. бр. мишка Logitech M350S white

1. бр. клавиатура Logitech K380S pink

 1. бр. клавиатура Logitech K380S graphite

1. бр. клавиатура Logitech K380S white

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo white

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo graphite

1. бр. комплект мишка и клавиатура Logitech Pebble 2 combo pink

1. бр. уеб камера Logitech Brio 100

1. бр. уеб камера Logitech Brio 300 Graphite

1. бр. уеб камера Logitech Brio 500 Graphite

1. бр. мишка Logitech MX Anywhere 3S Graphite

1. бр. мишка Logitech MX Master 3S

1. бр. слушалки Logitech Pro X 2 Headset

1. бр. мишка Logitech Pro X 2 Superlight

1. бр. клавиатура Logitech  Pro X TKL

1. бр. мишка Logitech G502 X

1. бр. мишка Logitech G502 Lightspeed 

1. бр. мишка Logitech G502 X Plus

1. бр. мишка Logitech G305 White

1. бр. мишка Logitech G305 Black

1. бр. микрофон Logitech Yeti GX

1. бр. стримйнг лампа Logitech Litra Beam LX

1. бр. калвиатура Logitech G413 SE TKL

1. бр. слушалки Logitech G335

1. бр. слушалки Logitech G435 white

1. бр. слушалки Logitech G435 black

1. бр. слушалки Logitech G435 blue

Цветовете на наградите са според наличностите и печелившите не могат да избират конкретни цветове.  

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

• Да посети сайта http://logisanta.bg и да се регистрира след като изпълни условието за регистрация в рамките на деня и за наградата, за която се регистрира, а именно да отговори на въпрос, свързан с продуктите на Logitech правилно.

• Да се регистрира за участие в Играта, като попълни данните си – имена, e-mail и телефонен номер, в поле, което ще се зареди след отговора на въпроса.

2. Тегленето на наградите ще се извършва на случаен принцип за всеки ден от периода на играта.

3. Печелившите участници ще бъдат обявени публично на сайта http://logisanta.bg в срок от 5 работни дни след изтеглянето на победителите, печелившите на награда трябва да предоставят на Организатора, чрез Администратора: име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Това се случва посредством контакт по телефона или на имейл office@welldone.bg. Ако в срок до 20 календарни дни печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

4. Организаторите имат право да получат личните данни на победителите – име и адрес за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Куриерът има правото да поиска документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел доказване на навършени 18 години на участника, спечелил награда. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността и възрастта си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не му се присъжда. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът/Администраторът не са обвързани с тях.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО УВЕДОМЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.

2. Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 работни дни от датата на предоставяне на данни за адрес на доставка от страна на спечелилия. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на пет дни след първото посещение на адреса. Наградата се предоставя само на спечелилото лице след удостоверяване на необходимата възраст от навършени 18 години. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези пет дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта.

4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

5. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Раздел V. ДРУГИ.

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, както и тези данни да бъдат използвани (събирани, обработвани и съхранявани) от Организатора „Ком Про“ ООД, както и неговите подизпълнители в Играта за цели, свързани с Играта и/или обявяване на печелившите, предоставянето на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни ще бъдат съхранявани от дружеството за период от 6 (шест) месеца след приключване на кампанията, след което се унищожават.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Участник в Играта и получател на наградата може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. С регистрация за участие в Кампанията всеки участник дава съгласие по чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с тегленията.

4. Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора или от избран от Организатора куриер. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

5. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи, както и Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

6. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

7. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на лично и фамилно име. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и Общите условия за участие в Кампанията и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Личните данни, предоставени от участниците в кампанията, се съхраняват от Организатора за период от 6 (шест) месеца след приключване на Играта, след което се унищожават без ненужно забавяне.

8. Лични данни:

8.1. Организаторът/Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с участието ви в Играта на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

• Изрично получено съгласие от регистриран участник в играта;

• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

8.2. Целите, за които се събират личните данни на участниците са участие в играта и предоставяне на награда на печеливш участник;

8.3. Принципите на обработка на личните данни се основават на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

8.4. Организаторът/Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като участници в играта за следните цели:

• Регистрация и участие на потребител в играта;

• Изпращане на награди – За участниците, които са спечелили награди при участие в играта се събират и обработват предоставените от тях данни, за да се изпрати спечелената награда.

8.5. Организаторът/Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Индивидуализиращи данни (телефонен номер, електронна поща), Псевдоним/Потребителско име и др.)

8.6. Личните данни са събрани от Организатора/Администратора от лицата, за които се отнасят, като се предоставят лично от тях. Не се извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Всеки участник може по всяко време да види при поискване какви данни се съхраняват и обработват за него, както и да поиска те да бъдат коригирани или допълнени.

 8.7. Ако участник в играта не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Организатора/Администратора за конкретната цел на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, да възрази, както и да поиска данните му да бъдат унищожени. С оттегляне на съгласието за предоставяне на лични данни, респ. с подаване на възражение или искане за унищожаването на предоставените от участника данни в периода на играта, се прекратява неговото по-нататъшно участие в играта.

9. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

10. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

11. Участници, които не отговарят на условията за участие, посочени в настоящите „Общи правила“, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът/Администраторът си запазва правото да премахва от страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора/Администратора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

12. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

13. Евентуално възникнали спорове между Организатора/Администратора и участниците в нея се решават чрез преговори и споразумение или в краен случай при невъзможност да се постигне такова – чрез намесата на компетентните органи.